Քրեական Իրավունք

Posted: August 13, 2016 By: kandg Comment: 0
  1. Քրեական գործերով պաշտպանություն մինչդատական վարույթում (հետաքննություն, նախաքննություն)
  2. Պաշտպանություն առաջին ատյանի, վերաքննիչ և վճռաբեկ դատարաններում
  3. Իրավաբանական օգնություն դատավճռի կատարման փուլում
  4. Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանին ուղղված գանգատների կազմում
  5. Վկային և տուժողին իրավաբանական օգնության տրամադրում քրեական գործերով
  6. Իրավաբանական օգնություն դատապարտյալներին պատժի կրման ընթացքում: