Վարչական իրավունք

Posted: August 14, 2016 By: kandg Comment: 0
  1. Վարչական իրավունքի վերաբերյալ խորհրդատվության տրամադրում
  2. Քաղաքացիների և իրավաբանական անձանց շահերի ներկայացում և պաշտպանություն վարչական մարմինների հետ հարաբերություններում (պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմիններ և դրանց պաշտոնատար անձինք)
  3. Վարչական մարմինների գործողությունների (անգործության) բողոքարկում
  4. Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ կայացված ակտերի բողոքարկում
  5. Քաղաքացիների և իրավաբանական անձանց շահերի ներկայացում և պաշտպանություն վարչական դատավարությունում
  6. Այլ ծառայություններ: