Քաղաքացիական իրավունք

Posted: August 2, 2016 By: kandg Comment: 0
 1. Քաղաքացիական գործերի վարում ընդհանուր իրավասության դատարաններում
 2. Վերաքննիչ/վճռաբեկ բողոքների կազմում
 3. Փաստաբանական ծառայություններ մինչդատական վարույթում
 4. Իրավաբանական անձանց և քաղաքացիների շահերի ներկայացում ակտերի հարկադիր կատարման փուլում
 5. Ժառանգության իրավունքի հետ կապված խորհրդատվություն, գործերի վարում
 6. Սպառողի իրավունքների դատական պաշտպանություն
 7. Գույքի նկատմամբ սեփականության իրավունքին առնչվող խնդիրների դատական և արտադատական լուծում
 8. Սերվիտուտի հետ կապված խնդիրների լուծում
 9. Գրավի իրավունքին առնչվող խնդիրների դատական և արտադատական լուծում
 10. Զրպարտության և վիրավորանքի վերաբերյալ օրենսդրական կարգավորման հարցերով խորհրդատվություն, շահերի պաշտպանություն դատարանում
 11. Մտավոր սեփականության, հեղինակային և հարակից իրավունքների խորհրդատվություն, պաշտպանություն
 12. Այլ ծառայություններ: